Plan- och byggprojekt

Eriksberg - Bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan

Stadsdel Sannegården.

Planområdet är beläget vid Celsiusgatan och Östra Eriksbergsgatan i Eriksberg utmed norra älvstranden, cirka 5 kilometer väster om Göteborgs centrum. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation, ombyggnation respektive påbyggnation av bostäder och verksamheter samt att skydda och bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Planförslaget innebär att cirka 600 lägenheter och 1800 kvm lokaler respektive en ny förskola om fyra avdelningar kan byggas i nära anslutning till kollektivtrafik. Med den nya bebyggelsen stärks kopplingarna mellan Norra Älvstranden, den planerade bebyggelsen vid Säterigatan respektive befintliga områden i Lundby.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-03-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5397.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0497/12
Diarienummer FK
FN3487/14
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Celsiusgatan inom stadsdelen Sannegården

Handläggare