Plan- och byggprojekt

Naturreservatet Välen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Tynnered och Askim.

Syftet med att bilda naturreservatet Välen är att bevara ett hävdat tätortsnära grön- och vattenområde med dess biologiska mångfald, samt att erbjuda möjlighet till - och utveckla förutsättningarna för - rekreation, friluftsliv och pedagogisk verksamhet i ett tätortsnära naturområde.

Vad händer just nu?

Naturreservatet är laga kraftvunnen (2014-02-05). Handlingarna finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning I-10924.

Karta

Status och handlingar

  1. Laga kraft.

    Om reservatsbeslutet inte överklagas kan det vinna laga kraft tre veckor efter det att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Reservatet och dess föreskrifter börjar då gälla.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0492/11

Handläggare