Plan- och byggprojekt

Naturreservatet Välen

Foto Evelina Eriksson

Syftet med att bilda naturreservatet Välen är att bevara ett hävdat tätortsnära grön- och vattenområde med dess biologiska mångfald, samt att erbjuda möjlighet till - och utveckla förutsättningarna för - rekreation, friluftsliv och pedagogisk verksamhet i ett tätortsnära naturområde.

Vad händer just nu?

Naturreservatet är laga kraftvunnen (2014-02-05). Handlingarna finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning I-10924.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.909268036677345,57.633144658632666]},"properties":{"id":"BN0492/11","name":"Naturreservatet Välen","address":"","preamble":"","header":"Naturreservatet Välen","body":"Laga kraft.. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0492/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0492/11

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede.

  Planerade naturreservat finns listade i översiktsplanen för Göteborg. Både kommunen och länsstyrelsen kan bilda naturreservat. De kommunala naturreservat som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta. Reservatsärendena redovisas för nämnden vid flera tillfällen under processen.

 2. Information och samråd.

  Under arbetet med att ta fram förslag till naturreservat så ordnas informationsmöten för berörda och intresserade med möjlighet att lämna synpunkter. Särskilda samråd hålls med vissa myndigheter. Sakägare informeras särskilt och får tillfälle att yttra sig över förslaget.

 3. Inför antagande.

  Efter samråds- och yttrandefasen görs eventuellt mindre ändringar av reservatsförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Eventuellt kan naturreservatet behöva antas av kommunfullmäktige, efter godkännande av byggnadsnämnden.

 4. Laga kraft.

  Om reservatsbeslutet inte överklagas kan det vinna laga kraft tre veckor efter det att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Reservatet och dess föreskrifter börjar då gälla.