Plan- och byggprojekt

Olskroken/Bagaregården - Blandstad inom Gamlestadens fabriker

Illustrationsbild: Gajd Arkitekter AB

Här planeras för cirka 250 lägenheter i flerfamiljshus och en större komplettering av verksamhetslokaler i en industrihistoriskt intressant miljö. Området gränsar direkt mot kollektivtrafikknutpunkten vid Gamlestads torg och har kaj mot Säveån. Befintliga verksamheter ges i stor utsträckning möjlighet att finnas kvar i de bevarandevärda industribyggnaderna. Illustration: Erséus Arkitekter

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2021-03-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5515.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.006713116515433,57.725408484659596]},"properties":{"id":"BN0489/11","name":"Olskroken/Bagaregården - Blandstad inom Gamlestadens fabriker","address":"","preamble":"","header":"Olskroken/Bagaregården - Blandstad inom Gamlestadens fabriker","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0489/11","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0489/11
 • Diarienummer FK FN1143/12
 • Planens formella namn Detaljplan för Gamlestadens fabriker inom stadsdelarna Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården i Göteborg

Kontaktuppgifter

Arvid Törnqvist

Enhetschef
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 16 50
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Mattias Westblom

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 17 93
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Caroline Carlsson

Exploateringsingenjör
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-368 13 99
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Camilla Graad

Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 23 30
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

AB Platzer Olskroken 18:7 c/o Platzer Fastigheter AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - samråd II

  Vid första samrådet kan det framkomma synpunkter som gör det nödvändigt att genomföra ytterligare ett samråd. I övrigt läs informationstext under plan - samråd.

 4. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.