Plan- och byggprojekt

Björlanda - Bostäder m m i Skra Bro

Området ska utvecklas till ett närcentrum och en mötesplats med handel, kontor och service. I och i nära anslutning till centrum lokaliseras en tätare bostadsbebyggelse med varierade lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Som en del av områdets utveckling skall även en förbättrad kollektivtrafikknutpunkt med pendelparkering inrymmas i området.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-01-08, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5452. Arbete med projektering av gator inom planområdet pågår. Utbyggnaden är planerad att starta under nästa år.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.831564869861298,57.758545339571455]},"properties":{"id":"BN0488/12","name":"Björlanda - Bostäder m m i Skra Bro","address":"","preamble":"","header":"Björlanda - Bostäder m m i Skra Bro","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0488/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0488/12
 • Diarienummer TK FN0850/10
 • Planens formella namn Detaljplan för handel, bostäder mm i Skra Bro inom stadsdelen Björlanda

Kontaktuppgifter

Nina Larsson

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 98
 • E-post nina.larsson@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs kommun och Riksbyggen ekonomisk förening

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - kompletterande samråd

 4. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 5. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 6. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 7. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 8. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 9. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.