Plan- och byggprojekt

Skeppsbron - ny mötesplats vid älven

Skeppsbrokajen ny mötesplats vid älven.
Illustration: Erséus Arkitekter

I syfte att åter förena staden med vattnet har ett förslag till detaljplan tagits fram för området kring Skeppsbron. Gator, torg, platser och kajområdet ska bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven. Förslaget innebär bland annat att idag rivna kvarter bebyggs med kvarter med i huvudsak 7-8 våningar för bostäder och olika verksamheter, att kajen flyttas ut 15 – 40 meter och att pirar och bryggor kan byggas i Göta Älv.
I det större stadsutvecklingsprojektet ingår även Detaljplan för Spårväg Skeppsbron, se länk nedan, som möjliggör spårväg i Stora Badhusgatan samt ny knutpunkt för kollektivtrafiken vid Stenpiren. Detaljplanen för spårväg antogs av byggnadsnämnden i januari 2012 och blev laga kraftvunnen i juni 2012.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2015-04-07). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480-II-5156.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.956574158080532,57.70469594614429]},"properties":{"id":"BN0462/07","name":"Skeppsbron - ny mötesplats vid älven","address":"","preamble":"","header":"Skeppsbron - ny mötesplats vid älven","body":"Vattendom - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0462/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0462/07
 • Diarienummer FK FN0785/09
 • Planens formella namn Detaljplan för Skeppsbron m.m. inom stadsdelen Inom Vallgraven

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Lina Gudmundsson

Programledare Skeppsbron
Älvstranden Utveckling
 • Telefon 031-368 96 57
 • E-post lina.gudmundsson@alvstranden.goteborg.se

Caroline Lyrehed

Delprogramledare Skeppsbron
Trafikkontoret
 • Telefon 031- 368 23 84
 • E-post caroline.lyrehed@trafikkontoret.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Den mark som ska bebyggas ägs huvudsakligen av Göteborgs kommun via Älvstranden Utveckling AB

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Markanvisning

  En markanvisning innebär att en intressent får rätt att förhandla med Göteborgs Stad om förutsättningarna att genomföra ny bostadsbebyggelse inom ett visst markområde. Rätten gäller under en begränsad tid och med vissa givna villkor.

 4. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 5. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 6. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 7. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 8. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 9. Vattendom - samråd

 10. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 11. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.