Plan- och byggprojekt

Backa/Gamlestaden - Ny Marieholmsbro

Befintlig bro Foto: Trafikverket

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny järnvägsbro över Göta Älv och Säveån. En ny gång- och cykelbro planeras utmed den nya järnvägsbron som ansluter i Tingstad vid Salsmästargatans nya läge och i Marieholm vid Waterloogatan. Detaljplanen medger även anläggning av ny lokalvägsbro samt ny gång- och cykelbro över Säveån.

Syftet med detaljplanen är att öka kapaciteten på Hamnbanan och på så sätt säkerställa framtida godstransporter på järnväg, bland annat till och från Göteborgs Hamn. Förslaget innebär en ny bro över Göta älv samt ny bro över Säveån. Planen behandlar det område som direkt berörs av järnvägsprojektet samt förändringar av omgivande fastigheter och lokala trafiksystem.

Vad händer just nu?

Under 2013 sker Inlösen av fastigheter, rivning av byggnader och förberedande av mark inför byggstart. Iordningställandet av bron som samordnas med Marieholmstunneln och det gemensamma projektet benämns "Marieholmsförbindelsen". Trafikverket ansvarar för utbyggnaden av Marieholmsförbindelsen. Byggstart beräknas till år 2013-2014.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.993688979619272,57.729377157232605]},"properties":{"id":"BN0460/10","name":"Backa/Gamlestaden - Ny Marieholmsbro","address":"","preamble":"","header":"Backa/Gamlestaden - Ny Marieholmsbro","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0460/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0460/10
 • Diarienummer FK FN1099/11
 • Planens formella namn Detaljplan för ny Marieholmsbro inom stadsdelarna Backa och Gamlestaden i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Byggstart 2013-2014

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Jenny Tiberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031–368 11 65
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Markägare

Huvudsakligen Göteborgs kommun, men även Trafikverket och privata markägare

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.