Plan- och byggprojekt

Backa - nya lägenheter i påbyggda punkthus

Foto: Eva Sigurd

Poseidon vill komplettera området med fler lägenheter genom att bygga på befintliga punkthus med två våningar. Då de påbyggda punkthusen förses med hiss kommer antalet tillgänglighetsanpassade lägenheter i området att öka.Läs mer om Selma Stad på webbplatsen Stadsutveckling Goteborg

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2012-12-27). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5126.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.970262874334592,57.74345264205404]},"properties":{"id":"BN0460/09","name":"Backa - nya lägenheter i påbyggda punkthus","address":"","preamble":"","header":"Backa - nya lägenheter i påbyggda punkthus","body":"Inflyttning - färdigställt. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0460/09","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 48

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0460/09
 • Diarienummer FK FN0645/10
 • Planens formella namn Ändring av detaljplan för delar av stadsdelen Backa, Backa Röd, påbyggnad av punkthus m m

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Bostads AB Poseidon

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede - enkelt planförfarande

  Ett planförslag kan väckas både av staden eller till exempel markägare och byggföretag. De planförslag som byggnadsnämnden godkänt till produktionsplanen är klara att starta upp. Nya ärenden kan prioriteras upp under året. Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

 2. Enkel plan - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Enkel plan - betänketid

  Betänketid motsvarar närmast utställningsskedet vid normalt planförfarande. Betänketiden är två veckor. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under betänketiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Enkel plan - inför antagande

  Efter förslagsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Enkel plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.