Plan- och byggprojekt

Näset - Bostäder vid Hammarvägen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett uppförande av fyra flerbostadshus med cirka 50-60 lägenheter med tillhörande parkering. I ett av flerbostadshusen ska det även ges plats för Göteborgs stad att hyra cirka 10 lägenheter för boende med särskild service.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 20 april 2021. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.898025646280196,57.62465992001781]},"properties":{"id":"BN0457/14","name":"Näset - Bostäder vid Hammarvägen","address":"","preamble":"","header":"Näset - Bostäder vid Hammarvägen","body":"Plan standardförfarande - överklagad. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0457/14","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0457/14
 • Diarienummer FK FN7241/17
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Hammarvägen inom stadsdelen Näset

Kontaktuppgifter

Eva-Marie Pålsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 00
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Mari Tastare

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 74
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Jens Edholm

Exploateringskonsult
Fastighetskontoret
 • Telefon 0708-93 66 63
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Privat och Göteborgs Stad

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - överklagad

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.