Plan- och byggprojekt

Kärra - Upphävande av fastighetsplan vid Mysternavägen

Syftet med upphävandet är att gällande detaljplan för området ensamt ska begränsa fastighetsindelningen.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket begränsad samrådskrets. I sådana fall finns möjlighet för samrådskretsen att godkänna förslaget till detaljplan redan under samrådet. Det kan då bli möjligt att efter samrådet skicka förslaget till antagande utan att först genomföra granskning. Det innebär att det inte ges något mer tillfälle att lämna synpunkter. En förutsättning är, enligt PBL 5:18, att samtliga i samrådskretsen godkänner förslaget och att inga ändringar av planförslaget behöver göras.

Synpunkter kan lämnas senast 2022-08-30

Förslaget visas på:

 • Stadsbyggnadskontore Köpmansgatan 20 på nedre plan

Lämna synpunkter

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.988593635274901,57.813193785674954]},"properties":{"id":"BN0447/22","name":"Kärra - Upphävande av fastighetsplan vid Mysternavägen","address":"","preamble":"","header":"Kärra - Upphävande av fastighetsplan vid Mysternavägen","body":"Plan förenklat förfarande - samråd. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0447/22","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0447/22
 • Planens formella namn Upphävande av fastighetsplan vid Mysternavägen inom stadsdelen Kärra

Kontaktuppgifter

Robert Garpetun

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 25
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Ellen Jansson

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 18 79
 • E-post ellen.jansson@sbk.goteborg.se

Markägare

Privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan förenklat förfarande - startskede

 2. Plan förenklat förfarande - samråd

 3. Plan förenklat förfarande - inför beslut

 4. Plan förenklat förfarande - laga kraft