Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Rundradiogatan

Bild över området. Foto: Stadsbyggnadskontoret

Syftet med förslaget är att skapa sju villatomter för försäljning till kommunens tomtkö, reglera sex befintliga bostadsfastigheters tomtindelningar samt i plan skydda den bevarandevärda exteriören hos en äldre villa. Förslaget innebär att en mindre del av Lilla Järnbrottsskogen samt västra delen av Rundradioparken bebyggs.

Vad händer just nu?

Planen har vunnit laga kraft.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.926667467879055,57.65491199523595]},"properties":{"id":"BN0434/07","name":"Järnbrott - Bostäder vid Rundradiogatan","address":"","preamble":"","header":"Järnbrott - Bostäder vid Rundradiogatan","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0434/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade villor/radhus 7

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0434/07
 • Diarienummer FK FN0357/07
 • Planens formella namn Detaljplan för Rundradiogatans förlängning inom stadsdelen Järnbrott

Kontaktuppgifter

Alexandra Möllerström

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 02
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Sirpa Antti- Hilli

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 16 09
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Markägare

Fastigheterna Järnbrott 60:1 och Järnbrott 5:1 är privatägda. Resterande mark inom planområdet ägs av Göteborgs Stad.

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.