Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - 53 lägenheter samt handel på Holländareplatsen.

Perspektiv från det sydvästra
hörnet av Holländareplatsen.
Illustration: Pyramiden Arkitekter AB

På platsen där tidigare Nylöse församlingshem låg kan nu ett bostadshus bli möjligt. Huset rymmer cirka 25 lägenheter med plats för handel i bottenplan. Holländareplatsen har stora kulturhistoriska värden som kommer att beaktas i planarbetet. Platsen har särskilt studerats med tanke på Albert Lilienbergs stadsplan.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.011262555496335,57.72960128495086]},"properties":{"id":"BN0413/07","name":"Gamlestaden - 53 lägenheter samt handel på Holländareplatsen.","address":"","preamble":"","header":"Gamlestaden - 53 lägenheter samt handel på Holländareplatsen.","body":"Inflyttning - färdigställt. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0413/07","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Bebyggelse

 • Planerade hyresrätter 53

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0413/07
 • Diarienummer FK FN0649/10
 • Planens formella namn Bostäder och handel vid Holländareplatsen.

Aktuell tidplan

 • Byggstart Fjärde kvartalet 2013
 • Inflyttning 2015 första halvåret

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Fastighetskontorets arkiv

Exploateringsförvaltningen
 • Telefon 031-3681144
 • E-post exploatering@exploatering.goteborg.se

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.