Plan- och byggprojekt

Kallebäck - Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752:23

Stadens intentioner är att pröva möjligheten att bebygga platsen, som avgränsas av GAIS fotbollsplan i väster, Gamla Boråsvägen i norr, en berkknalle i öster och Brukshundsklubbens gräsmatta i söder, med en ny, tillgänglighetsanpassad, skytteanläggning med både inomhus- och utomhusskytte och att befintlig skytteverksamhet i Högsbo flyttas hit. Marken i Högsbo blir då tillgänglig för bostadsbyggande. Område för ny gångväg ner till Delsjömotet kan komma att ingå i detaljplanen. Exploatörens intentioner är att bygga en modern, bullerdämpad anläggning som uppfyller mer än dagens miljökrav och som passar för nationella och internationella tävlingar.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 13 december 2022 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.031946866002823,57.67871442030468]},"properties":{"id":"BN0391/13","name":"Kallebäck - Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752:23","address":"","preamble":"","header":"Kallebäck - Skjutbana på fastigheten Kallebäck 752:23","body":"Plan utökat förfarande - inför antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0391/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0391/13
 • Diarienummer FK FN1417/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Skjutbana i Kallebäck, på del av fastigheten Kallebäck 752:23 inom stadsdelen Kallebäck

Kontaktuppgifter

Eva Sigurd

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 49
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Martin Trpkovski

Planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 17 89
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Ida Lundskog

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 92
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.