Plan- och byggprojekt

Heden - Påbyggnad av bostäder vid Sten Sturegatan

Syftet med detaljplanen är att genom den ny detaljplan för området möjliggöra ombyggnation av befintliga hus.
Fastighetsägarna vill genomföra påbyggnad av befintliga lamellhus som innehåller kontor, lägenheter samt butiks- och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. De fyra byggnaderna är idag 8-9 våningar och genom en påbyggnad med 3 våningar samt ny indragen teknikvåning tillskapas cirka 80-120 nya bostadslägenheter och cirka 30 nya studentlägenheter.
Mellan lamellhusen föreslås nya affärslokaler i 2 våningar.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2017-12-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5357.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.98438575390151,57.700949255898784]},"properties":{"id":"BN0383/13","name":"Heden - Påbyggnad av bostäder vid Sten Sturegatan","address":"","preamble":"","header":"Heden - Påbyggnad av bostäder vid Sten Sturegatan","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0383/13","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0383/13
 • Diarienummer FK FN3479/14

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 00 00
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Kommunal och privat

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 6. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 7. Inflyttning - färdigställt

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.