Plan- och byggprojekt

Backaplan - detaljplan 0: Gator inom Backaplan

Ortofoto över området

Syftet är att i detaljplan pröva att möjliggöra ett övergripande gatunät för bla bussgata, pendeltågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo samt ett nytt Kvillemot på Lundbyleden. Planarbetet ska samordnas med Trafikverkets projekt för nytt Kvillemot och ny pendeltågstation.

Information om ombyggnaden av Lundbyleden mellan Hjalmar Brantingsmotet och Ringömotet finns hos Trafikverket och är en förutsättning för Göteborgs Stads planer för gator vid Backaplan och för ändrade trafikströmmar i samband med att Marieholmstunneln öppnar.

Information hos Trafikverket, projekt E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station

Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Stadsutveckling för Backaplan

Information om framkomlighet vid arbeten publiceras på www.goteborg.se/vagarbeten

Vad händer just nu?2021-05-27


Inom detaljplan 0, gator vid Backaplan är det nu dags för den förberedande entreprenaden Aröds Industriväg att påbörjas. Byggstart planeras till september år 2021 och arbetena planeras vara färdigställda till sommaren år 2022.
Byggnationen av Aröd Industriväg är en del i den nya gatustrukturen i området kring Backaplan och Brunnsbo som är en förutsättning för stadsutvecklingen i området. Ombyggnationen av gatustrukturen i Backaplan som helhet syftar också till att möjliggöra kopplingar till den nya pendeltågsstationen Brunnsbo station samt till lokal kollektivtrafik.Aröds Industriväg ska delvis få en ny sträckning och kopplas på till den befintliga cirkulationsplatsen på Minelundsvägen. Den nya kopplingen skapar bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet. En kombinerad gång- och cykelbana ska byggas på östra sidan av gatan för att öka trafiksäkerheten på platsen. Gatan kommer att ha en viktig funktion under byggnationen av projektet E6.21 Lundbyleden, gator vid Backaplan, Bohusbanan samt Brunnsbo station. Under byggtiden för Aröds Industriväg kommer det tidvis vara nedsatt framkomlighet och trafiken kommer att dirigeras med trafiksignaler förbi byggarbetsplatsen.
2021-03-18
Vi har arbetat vidare med omstarten sedan februari 2020 den har nu slutförts som planerat. Finansieringen för projektet är beslutad och Göteborgs Stad har tillsammans med Trafikverket ingått ett nytt avtal för genomförande av projektet. Projektet bedöms hålla sig inom budgeten utifrån Kommunfullmäktiges beslut 2017.


En ny upphandling av totalentreprenad påbörjas i maj 2021 och en ny entrenör beräknas vara på plats i början av år 2022, påbörjar projektplanering och detaljprojektering för att påbörja byggation senare under år 2022. Projektet kommer att öppna upp delar successivt och att det gemensamma projektet planeras att slutföra under 2027.


I början av år 2021 fick Göteborgs Stad ett beviljat bidrag via stadsmijlöavtal från Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer med särskilt fokus på cykelåtgärder. Vi ska bygga ett lokalt cykelvägnät längs Aröds industriväg. Aröds industriväg ska byggas om och byggnationen planeras att pågå under hösten 2021 - sommaren 2022.


Projektet arbetar just nu intensivt med samordning med andra projekt så som utbyggnaden av detaljplan 1, handel mm vid Backavägen. Ytterligare arbetar vi med att förbereda för spårväg i Backavägen inom projektet.


2020-02-20


Fråga har uppkommit via media och medborgare om budget och kostnadsansvar för Göteborgs Stad angående beslutet att göra en omstart.
Göteborgs Stads, projekt Kvilleleden, gator vid Backaplan är en del av Trafikverkets projekt Lundbyleden, förhållandena mellan Göteborgs Stad och Trafikverket regleras via ett medfinans- och samverkansavtal. Det innebär att finansieringen fördelas mellan staden och Trafikverket med bidrag från Västsvenska paketet.Under hösten har planering pågått i samverkan med entreprenören där det riktpris, ett vägledande pris, som angetts för kommande byggnadsfaser inte landat i nära nivå med budget. Budgeten för hela samverkansprojektet är drygt 1,6 miljarder kronor i 2017 års prisnivå. Beställaren av projektet, det vill säga Trafikverket och Göteborgs Stad, har därför beslutat att göra en omstart gällande detaljprojekteringen och produktionen av Kvilleleden, gator vid Backaplan och Lundbyleden. Det handlar för stadens del om att säkerställa fullföljandet av det uppdrag som kommunfullmäktige har gett trafiknämnden och för att ta fram ett förslag som följer den beslutade budgeten.Projektet var tänkt att starta byggnation under hösten 2020 och kommer att tidförskjutas, förberedande arbete sker fortsatt i området för projekt Lundbyleden under 2020.2020-02-07


Det som nu utförs inom projektet är att beställaren kommer att planera inför en omstart för detaljprojekteringen och produktionen av DP 0/Gator vid Backaplan – Kvilleleden och Lundbyleden. Det är i dagsläget inte möjligt att ge en tydlig tidplan för arbetet framåt, men det är troligt att tidsförskjutningen blir flera år.


Planen vann laga kraft 2018-11-29, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5350.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.959869389718785,57.72807800330301]},"properties":{"id":"BN0369/12","name":"Backaplan - detaljplan 0: Gator inom Backaplan","address":"","preamble":"","header":"Backaplan - detaljplan 0: Gator inom Backaplan","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0369/12","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0369/12
 • Diarienummer FK FN1044/12
 • Diarienummer TK TN3326/13
 • Planens formella namn Detaljplan för Gator vid Backaplan inom stadsdelen Backa i Göteborg

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Malin Eriksson

Exploateringskonsult
Fastighetskontoret
 • Telefon 070-774 00 64
 • E-post malin.eriksson@fastighet.goteborg.se

Johanna Lennmalm

Trafikkontoret
 • Telefon 031-365 00 00
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 5. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 6. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.