Plan- och byggprojekt

Backaplan - detaljplan 2: Centrumbebyggelse

Stadsdel Backa, Tingstadsvassen och Kvillebäcken.

Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige i oktober 2012. Denna anger stadens vision och inriktningen för centrala Göteborg utmed älven, däribland Backaplan. Visionen syftar till att Göteborg ska vara en stark regional kärna och målet är att skapa en attraktiv och hållbar stad ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Program för Backaplan godkändes av byggnadsnämnden den 23 april 2019. Programmet visar stadens vision och utveckling av Backaplan. Byggnadsnämnden beslutade den 23 april 2019 om planuppdrag att ta fram Detaljplan för centrumbebyggelse inom Backaplan enligt utökat förfarande (PBL 2010:900, SFS 2014:900). Inriktningen för planarbetet är en utveckling av området mot blandstad, innefattande bostäder, handel, kontor, kulturhus och kommunal service.

Vad händer just nu?

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar.

Läs mer om stadsutvecklingsområdet Backaplan

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0335/19

Handläggare