Plan- och byggprojekt

Heden - Exercisheden

Stadsdel Heden och Lorensberg.

Redan i programmet för Heden och Avenyn (2009) (finns under Program – samråd här till höger) gavs färdriktningen för utveckling av Heden. Sedan dess pågår arbetet för att skapa en modern mötesplats för alla göteborgare. Under vårvintern 2017 har en fördjupad dialog genomförts som kommer att ligga till grund för en ny detaljplan för hela Hedenområdet. Det har under resans gång funnits en politisk enighet att utveckla och förtydliga Heden för huvudändamålet: en idrotts- och kulturaktivitetsplats i form av ett stort offentligt stadsrum och som en resurs för evenemangsstaden Göteborg.

Vad händer just nu?

Detaljplanearbetet för Exercisheden är för tillfället pausat. Detaljplanearbetet beräknas starta inom de närmsta åren.

Under 2016 gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en fördjupad dialog. Dialogen genomfördes under februari och mars 2017. Anteckningar från dialogmötena finns här Stadsutveckling Heden (klicka på länken). Resultatet av dialogarbetet kommer att vara en stor och viktig pusselbit när arbetet med detaljplanen för Exercisheden sätter igång.

Meddelande 21 juni 2017
Detaljplanen för Heden startas inte under 2017 som planerat. Varje år tittar stadsbyggnadskontorets ledning över detaljplaner över hela staden för att vara säkra på att det som planeras också kan genomföras enligt tidplanen.

Det handlar dels om att hushålla med resurser och dels om att se till helheten för staden, så att det inte blir svårt att genomföra planerna. Det är anledningen till att detaljplanen för Heden inte startas nu. Men stadsbyggnadskontoret går varje år igenom prioriteringslistan så därför återkommer vi när det är dags att jobba vidare med detaljplanen för Heden.

Vi vill ännu en gång tacka för ditt deltagande i dialogen. Arbetet är inte ogjort utan de tankar och synpunkter som kom fram i dialogen kommer att vara en viktig grund när arbetet med detaljplanen sätter igång igen.

Pressmeddelande 30 juni 2017
Detaljplanen för Heden startas inte under 2017 som tidigare planerat. Varje år tittar stadsbyggnadskontoret - tillsammans med övriga planerande förvaltningar som trafikkontoret, fastighetskontoret och park och naturförvaltningen - över aktuella detaljplaner. Detta för att säkerställa att det som planeras också kan genomföras enligt den tidplan som satts. Det handlar om att använda resurserna klokt. Göteborgs Stad är inne i en spännande period när det planeras och byggs mycket. Detta ställer krav på att kommunens planerande förvaltningar använder sin personal på bästa sätt. Både som arbetsgivare och med tanke på uppdraget vi har från göteborgarna. Målet med detaljplanen för Heden är att den ska vara en plats där göteborgare från alla delar av staden kan mötas. Ett vardagsrum med plats för idrottsaktiviteter, kultur och möten och att Heden i framtiden bidrar till att ge staden ännu mer liv och rörelse. Våra politiker har uttryckt att Heden även i fortsättningen i huvudsak ska vara en plats för idrott och rekreation men att framtidens Heden också kan ha plats för bebyggelse. Att få till det på bästa sätt kräver resurser. Det är viktigt att stadens planarkitekter, ingenjörer och övriga specialister inte lägger tid på detaljplaner som sedan måste vänta för att de blir svårt att genomföra på grund av andra projekt. Heden påverkas av stora infrastrukturprojekt i staden och det är anledningen till att detaljplanen för Heden inte startas nu.

I den dialog som genomförts framkom många olika åsikter om Hedens framtid. Det är inte någon av de tankarna som påverkat beslutet att skjuta detaljplansstarten. De som är aktiva på och runt Heden är intresserade av att platsen utvecklas och kommer självklart att vara samtalspartner även när detaljplanen startar något av de kommande åren. Då får vi anledning att fortsätta med de positiva diskussionerna som först i den dialog som genomförts. Självklart kommer de tankar och synpunkter som kom fram i år också att vara en viktig grund när arbetet med detaljplanen sätter igång igen.

I denna Artikel från GP (länk) kan du läsa mer.

Inriktningsbeslut och Parallella uppdrag
Den 15 december 2015 fattade byggnadsnämnden beslut om inriktning för fortsatt arbete med detaljplan. Utgångspunkt var då de slutsatser som drogs från de parallella uppdragen. Slutsatser finns i bedömningsdokumentet under Parallella uppdrag här till höger. Där ligger även inriktningsdokumentet.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0320/13

Handläggare