Plan- och byggprojekt

Kvillebäcken - Förskola vid Fjärdingsplan

Stadsdel Kvillebäcken.

Syftet med förslaget är att möjliggöra nybyggnation av förskola med åtta avdelningar. Förslaget syftar även till att skapa förutsättningar för ett bättre utnyttjande av parkmarken i området. Förslaget innebär att en ny byggrätt för förskola tillkommer i den södra delen av den nuvarande fotbollplanen, att en ny konstgräsplan tillkommer i anslutning till Bjurslättskolan samt att parkmarken utökas med den norra delen av den nuvarande fotbollsplanen och den nuvarande förskoletomten vid Lantmätaregatan.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2015-10-29. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5275.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0310/10
Diarienummer FK
FN2896/09
Planens formella namn
Detaljplan för förskola vid Fjärdingsplan inom stadsdelen Kvillebäcken

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad