Plan- och byggprojekt

Heden - Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan

Bild 1: Föreslagen utformning av Engelbrektsgatan med en ny spårväg mitt i gatan med bilkörfält på ömse sidor, bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelväg längs med gatans norra sida (AL Studio/02 Landskap)
Bild 2: Vybild från 2020 från väster över berörd del av Engelbrektsgatan. Källa stadsbyggnadskontoret.
Bild 3: Engelbrektsgatan förbi Heden i början på 1900-talet. Källa Göteborgs stadsmuseum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en spårvägslänk i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan. Vidare är syftet med planen att förbättra framkomligheten för cyklister med en ny cykelväg samt säkerställa stadsbyggnadskvaliteter och kulturmiljövärden.
Genom att bygga en ny spårvägslänk utmed Engelbrektsgatan – Engelbrektslänken – blir spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Det kommer att bli enklare att leda om trafiken vid en olycka, när kanalmurarna vid Fattighusån renoveras eller Drottningtorget på sikt byggs om.

Läs mer om Engelbrektslänken på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling

Läs mer om renovering av kanalmurarna på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling

Vad händer just nu?

Planen godkändes av byggnadsnämnden den 8 februari 2022 och antogs av kommunfullmäktige
19 maj 2022. Planen är för närvarande överklagad till Mark- och miljödomstolen.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.982004324358412,57.700706509825885]},"properties":{"id":"BN0233/19","name":"Heden - Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan","address":"","preamble":"","header":"Heden - Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan","body":"Plan utökat förfarande - efter antagande. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0233/19","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0233/19
 • Diarienummer FK FN7448/19
 • Planens formella namn Detaljplan för spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan inom stadsdelarna Heden och Lorensberg

Kontaktuppgifter

Sandra Trzil

Projektledare
Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 51
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Ida Lundskog

Exploateringsingenjör
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 12 92
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Karl Fyhr

Planeringssamordnare
Trafikkontoret
 • Telefon 031-368 23 52
 • E-post trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan utökat förfarande - startskede

 2. Plan utökat förfarande - samråd

  Under planskedet tas ett konkret och detaljerat planförslag fram. Om processen innehållit ett programskede tas synpunkter från detta med i arbetet. När förslaget är klart genomförs ett plansamråd. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse och granskningshandlingar upprättas.

 3. Plan utökat förfarande - granskning

  När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

 4. Plan utökat förfarande - inför antagande

 5. Plan utökat förfarande - efter antagande

 6. Plan utökat förfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.