Plan- och byggprojekt

Program - Biskopsgården

Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet, men som har så mycket mer att erbjuda. Nu kan stadsdelen få en möjlighet att utvecklas när Göteborgs Stad jobbar med ett program för Biskopsgården. Biskopsgårdens centrala läge i Göteborg ska utvecklas när stadsdelen kopplas ihop till övriga Göteborg när det skapas mer liv och rörelse i stadsdelen och torgen görs mer attraktiva.

Syftet med programarbetet är att utreda förutsättningarna för komplettering av ny bebyggelse och kommunalservice i stadsdelen samt att utveckla befintliga och nya grönområden. Svarte mosse kommer i samband med programarbetet att utvecklas till en stadspark.

Här kan du ta del av en presentation av planprogrammet
Projektledare Carl-Johan Carlsson ger en introduktion till programmet och sammanfattar programmets innehåll. Presentationen är cirka 10 minuter lång.

Vad händer just nu?

Programsamrådet är nu avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna. Programmet kan utmynna i att detaljplan skall upprättas, det kan bli en eller flera. Nästa tillfälle att påverka är när eventuell detaljplan är ute på samråd.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.893588379070788,57.7283718811611]},"properties":{"id":"BN0189/18","name":"Program - Biskopsgården","address":"","preamble":"","header":"Program - Biskopsgården","body":"Program - samråd. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0189/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0189/18
 • Planens formella namn Program för Biskopsgården

Kontaktuppgifter

Carl-Johan Karlsson

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 15 01
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Linus Sandberg

Planarkitekt
Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 18 03
 • E-post stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad och privat

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Inför program

 2. Program - samråd

  I programskedet tas mål och utgångspunkter för området fram oftast ingår inga detaljer. Program görs sällan vid enkelt planförfarande och bara vid normalt planförfarande om det bedöms nödvändigt. Under samrådstiden får berörda i området samt olika remissinstanser möjlighet att lämna synpunkter. Programmet visas på stadsbyggnadskontoret och på en möteslokal i stadsdelen. Ofta informeras intresserade vid ett samrådsmöte eller ett öppet hus. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse, vid behov går ärendet till byggnadsnämnden.

 3. Program - inför godkännande

 4. Program - avslutat