Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Cirkulationsplats vid Torpagatan och Rosendalsgatan

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en cirkulationsplats i korsningen för Torpagatan och Rosendalsgatan. Trafikmängden förväntas öka i samband med att bostäder tillkommer i området, detta innebär att anläggningen är nödvändig för att öka kapacitet, framkomlighet och säkerhet i korsningen.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2019-02-27, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5496.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[12.041444507733308,57.71754537981907]},"properties":{"id":"BN0177/17","name":"Sävenäs - Cirkulationsplats vid Torpagatan och Rosendalsgatan","address":"","preamble":"","header":"Sävenäs - Cirkulationsplats vid Torpagatan och Rosendalsgatan","body":"Plan standardförfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0177/17","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0177/17
 • Diarienummer FK FN7142/17
 • Planens formella namn Detaljplan för cirkulationsplats vid Torpagatan-Rosendalsgatan inom stadsdelen Sävenäs

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Sanna Gavel

Projektledare
Fastighetskontoret
 • Telefon 031-368 11 68
 • E-post fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Markägare

Göteborgs Stad

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan standardförfarande - startskede

 2. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 3. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 4. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 5. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.