Plan- och byggprojekt

Skintebo - Ändring av del detaljplaner för kvarteret Hjärtholmen

Syftet med ändringen av detaljplanerna är att upphäva planbestämmelse om fastighetsindelning för fastigheten Skintebo 10:45 och del av fastigheten Skintebo 10:1 för att möjliggöra ett genomförande i enlighet med detaljplanen II-3635 som vann laga kraft 1985. En fastighetsindelningsbestämmelse är en bestämmelse som reglerar hur ett planområde ska vara indelat i fastigheter. Övriga planbestämmelser fortsätter att gälla som tidigare.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-06-30, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5550.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.940856770029084,57.59197662712602]},"properties":{"id":"BN0137/18","name":"Skintebo - Ändring av del detaljplaner för kvarteret Hjärtholmen","address":"","preamble":"","header":"Skintebo - Ändring av del detaljplaner för kvarteret Hjärtholmen","body":"Plan förenklat förfarande - laga kraft. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0137/18","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

  • Diarienummer SBK BN0137/18
  • Planens formella namn Ändring av detaljplanerna II-3420 och II-3635, del av kv. 309 Hjärtholmen, inom stadsdelen Askim

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadskontoret
  • Telefon 031-368 19 60
  • E-post kundservice@sbk.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

  1. Plan förenklat förfarande - startskede

  2. Plan förenklat förfarande - samråd

  3. Plan förenklat förfarande - inför beslut

  4. Plan förenklat förfarande - laga kraft