Plan- och byggprojekt

Björlanda - Bostäder vid Skra Bro III

Detaljplanen är tänkt att möjliggöra omkring 300 bostäder, fördelat på både småhus och flerbostadshus.


Exploatörsmedverkan

Denna detaljplan ingår i ett pilotprojekt inom Göteborgs Stad. Pilotprojektet syftar till att göra utredningar i ett tidigt skede för att ta reda på förutsättningar och för att få en snabbare process när den formella planstarten sker. Kommunen kommer hålla i den formella planprocessen med samråd, granskning och antagande. Detaljplanen är i ett skede som vi kallar förstudie där exploatören tar fram en del utredningar.

Läs mer om exploatörsmedverkan
[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.837904461650593,57.753300993898776]},"properties":{"id":"BN0127/20","name":"Björlanda - Bostäder vid Skra Bro III","address":"","preamble":"","header":"Björlanda - Bostäder vid Skra Bro III","body":"Plan - förstudie. ","url":"https://www.goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.6126698b-961c-42a9-8501-10496967cfc6&projektid=BN0127/20","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0127/20
 • Planens formella namn Detaljplan för bostäder vid Skra Bro III inom Stadsdelen Björlanda.

Kontaktuppgifter

Fredrik Andersson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 33
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Carl-Johan Karlsson

Stadsbyggnadskontoret
 • Telefon 031-368 15 01
 • E-post sbk@sbk.goteborg.se

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Plan - förstudie

 2. Plan standardförfarande - startskede

 3. Plan standardförfarande - samråd

  Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

 4. Plan standardförfarande - granskning

  Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

 5. Plan standardförfarande - inför antagande

  Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande.

 6. Plan standardförfarande - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

 7. Byggstart/pågående byggprojekt.

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

 8. Inflyttning - färdigställt.

  Husen är färdigställda och lägenheterna/villorna är sålda eller uthyrda.