Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Fixfabriksområdet - kvarter 3

Majorna-Linné

Nu tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när området som kallas Bussgaraget omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Inriktningen för bebyggelse i markanvisningen är bostäder med upplåtelseformerna bostadsrätt och hyresrätt samt kompletterande lokaler. Byggrätten förväntas uppgå till 12 529 kvm ljus BTA enligt gällande detaljplan.

Det är idag ovanligt att ett område i den här storleken kommer ut på markanvisning, i regel rör det sig om mindre områden i centrala delar av staden.

Detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera. Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är öppen till och med den 8 juni 2020.

Formkraven skall vara uppfyllda för att ansökan skall prövas.

Ansökan skall lämnas i ett anonymt förslutet
A4-kuvert märkt med: FNML01/20

Detta A4-kuvert skall innehålla:
• Ifyllt ansökningsformulär inklusive eventuella bilagor. Organisationsnummer för sökande bolag ska anges. (Ansöknings- formulär finns till höger på sidan.)
• Beskrivning av bolagets projektorganisation med CV för projektorganisationens ingående personer.
• Redovisning av projektorganisationens tidigare genomförda referensprojekt samt bolagets tidigare genomförda jämförbara projekt.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FNML01/20
  Referensbeteckning
  FNML01/20
  Beslut
  2020-09-21
  Markanvisning lämnad till
  Magnolia Bostads AB

Öppen för ansökan

2020-04-15—2020-06-08

Ytterligare upplysningar lämnas av

Fredrik Mellberg

Fastighetskontoret