Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Cirkus Lorensberg

Området för Cirkus Lorensberg ska utvecklas och bli en del av ett hållbart Göteborg. Ett område som ska vara livskraftigt och bidra till ett gott liv. Platsen har ett strategiskt läge i staden och ligger mellan stora utvecklingsområden. I staden planeras flera stadsutvecklingsprojekt för att möta morgondagens Göteborg. Cirkus Lorensberg har stora möjligheter att knyta samman olika områden i centrala Göteborg och kan bli ett gott exempel för den fortsatta planeringen av stadsutvecklingen för Heden, Korsvägen, Avenyn och Renströmsparken.

Göteborgs Stad vill nu hitta en innovativ och dynamisk aktör som, tillsammans med staden, vill utveckla platsen.

Därför markanvisar Göteborgs Stad nu det markerade området. Inbjudande stråk med plats för ett gott vardagsliv och möten i innerstadsmiljö ska skapas. Platsen ska bli en ny influens i centrala Göteborg med bostäder och aktiva lokaler. Social och ekologisk hållbarhet ska prägla området. Gestaltningen av byggnaden ska utmana, våga och genom sitt uttryck spegla framtiden. Med historien som fond och framtiden som mål har platsen stora möjligheter att utvecklas till något speciellt.

Mer information om markanvisningen finns i bifogade dokument. Bilagt finns även det markanvisningsavtal, inkl. bilagor, som förutsätts tecknas mellan staden och markanvisad aktör.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och är lämnad till Serneke Projektutveckling AB. Markanvisningen förlängdes med orförändrade villkor till och med 2019-06-13.

Bebyggelse

 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FNC01/16
 • Referensbeteckning FNC01/16
 • Beslut 2016-06-13
 • Markanvisning lämnad till Serneke AB

Öppen för ansökan

2016-03-16 – 2016-04-29

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.