Plan- och byggprojekt

Högsbo - Markanvisning för studentbostäder vid Högsbogatan

Området ligger i Högsbo, ca 200 m från Axel Dahlströms torg, som har bra närservice samt spårvägshållplats som trafikeras av flera linjer. Detaljplanen omfattar en vegetationsyta i en slänt omedelbart invid och nordväst om Högsboogatan. Huvuddelen av området är i gällande detaljplan (stadsplan) avsatt för parkering, men någon anläggning har aldrig byggts.

Studentbostäder är den mest lämpliga bostadstypen för platsen på grund av det begränsade utrymmet och svårigheten att skapa mer än ett litet antal parkeringsplatser. Den preliminära inriktningen för planeringen är att pröva möjligheten att bygga tre punkthus i sju - åtta våningar med totalt ca 150 lägenheter.

Planarbetet syftar också till att skapa en byggrätt för en separat byggnad med bostäder med särskild service för funktionshindrade för sex till åtta boende. Denna byggnad ska uppföras av kommunen och omfattas inte av markanvisningen. Preliminärt ska denna byggnad placeras längst i väster närmast Nickelmyntsgatan.

Angöring till bostäderna bedöms komma att ske via Nickelmyntsgatan och mellan befintlig bostadsbyggnad i norr och den nya bebyggelsen.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och ByggVesta AB får under två år en avgiftsfri markanvisning för studenter och unga vid Högsbogatan/Nickelmyntsgatan i Högsbo.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 150
 • Typ av bostäder Studentbostäder
 • Upplåtelseform Hyresrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.