Plan- och byggprojekt

Lundby - Markanvisning för bostäder vid Rambergsvallen

Rambergsvallens idrottsområde ligger centralt i stadsdelen Lundby, ca 2,5 km från centrala Göteborg (Brunnsparken). Kollektivtrafiken är mycket god. I omedelbar närhet ligger Wieselgrensplatsen som är en viktig lokal centrumpunkt. Omkringliggande områden domineras av bostadsbebyggelse av olika karaktär, från småhusbebyggelse till områden med storskaliga flerbostadshus. Idrottsområdet innehåller bl a en fotbolls- och friidrottsarena, ishall och en badanläggning (Lundbybadet).

Området har idag en något splittrad utformning med stora obebyggda parkerings- och grönytor. Som en viktig del i förnyelsen av området planeras ny bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska ges en stadsmässig karaktär."Program för Arena, bostäder mm vid Rambergsvallen" har tagits fram och varit ute på samråd. Arbetet med en första detaljplan för i huvudsak bostäder ska nu starta. Du hittar länk till programmet längre ner på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisning har lämnats till Sverigehuset AB, Svenska Hus i Göteborg AB och F O Petersson i samarbete med White Arkitekter.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 400
 • Typ av bostäder Flerbostadshus i varierad skala och karaktär.
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Den goda kollektivtrafiken och närheten till Wieselgrensplatsen och Lundbybadet gör platsen lämplig för ett trygghetsboende för äldre, som en del av de bostäder som ska byggas.

Diarienummer

 • Diarienummer FN5981/11
 • Beslut 2012-05-02
 • Markanvisning lämnad till F O Pettersson & White Svenska Hus i Göteborg AB Sverigehuset AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.