Plan- och byggprojekt

Bagaregården - Markanvisning för bostäder vid Morängatan

Inom stadsdelen Bagaregården, ca 3 km öster om centrala Göteborg, ligger ett möjligt förtätningsområde utmed Morängatan. Just nu pågår en detaljplaneprocess för området.
Detaljplanen, som befinner sig i samrådsskedet, möjliggör ett flerbostadshus i v-formation. Höjden på bebyggelsen spänner från 3-5 våningar och ska anpassas till befintlig bebyggelse i skala och form. Byggnaden ska ges möjlighet att inrymma bostäder, bostadsanknuten verksamhet och handel i delar av bottenplan. Planläggningen har skett med anledning av att främst möjliggöra boende med särskild service, så kallad BMSS. Åtta till tolv lägenheter, motsvarande en BTA om ca 800-1200 kvm, kommer därav att avsättas och planeras för BMSS. Projektet förutsätter därmed ett nära samarbete med lokalförvaltningen i Göteborg.

Vad händer just nu?

Beslut om markanvisning togs 29 oktober 2012.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 25
 • Typ av bostäder Flerbostadshus - ca 8-12 lägenheter ska vara bostäder med särskild service.
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information All bil- och cykelparkering ska lösas inom fastigheten, parkeringsbehovet är ca 18 p-platser.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.