Plan- och byggprojekt

Norra Guldheden - Markanvisning för studentbostäder vid Guldhedstorget

Bebyggelsen i Norra Guldheden är huvudsakligen från 1940-talet och består av lamellhus och punkthus grupperade i en kuperad och grön milö. Området anses vara ett mönsterområde för 40- och 50-talets bostadsbyggande och är baserat på idéer om s.k. grannskapsplanering. Området utgör riksintresse för kulturmiljövården. Guldhedstorget med sin intilliggande "Olssons park" utgör en central och mycket fin del av området.

År 2005 togs ett program för Norra Guldheden fram som föreslog bebyggelse på några platser. Det nu aktuella området utgör den sista av dessa platser att pröva för bebyggelse genom ny detaljplan. I programarbetet bedömdes att byggnader med totalt 40-60 smålägenheter, t ex studentbostäder skulle kunna byggas på platsen. På området som ligger vid Olssons park står idag en enkel paviljongbyggnad som ägs av staden.

Området utgör ett mycket bra läge för studentbostäder med närhet till ett flertal universitets- och högskoleinstutioner. Det bedöms inte möjligt att anordna parkeringsplatser för bostäderna, vilket är ett ytterligare skäl till att markanvisa för studentbostäder.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 60
 • Typ av bostäder Studentbostäder
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Övrig information 40 - 60 lägenheter. I detaljplaneärendet ska även möjligheten att bygga en förskola på mark omedelbart väster om Reutersgatan prövas.

Diarienummer

 • Diarienummer FN3658/12
 • Beslut 2013-05-27

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.