Plan- och byggprojekt

Askim - Markanvisning för bostäder för äldre vid Sisjövägen


Området för markanvisning är beläget vid Sisjövägen, ca 8 km från Göteborgs centrum och 3 km från Frölunda Torg. Markanvisningen innefattar en del av ett större område som enligt ny detaljplan kan komma att innehålla ca 600 bostäder. Övriga bostadskvarter har markanvisats tidigare.

Idag är området i stort sett obebyggt men markarbeten och utbyggnad av gator och infrastruktur har påbörjats. Området är kuperat och sluttar mot nordost. I norr gränsar området till Sisjöns handels-/ industriområde som avses omvandlas till blandstad och i väster och söder finns bostadsområden.

Markanvisningen innefattar uppskattningsvis 80 bostäder för äldre i form av hyresrätter. Markplan får även innehålla handel/kontor/ej störande verksamheter.

Mer information om markanvisningen finns i ”Förutsättningar för denna markanvisning” till höger på sidan. Handlingen har uppdaterats 2017-09-08 avseende bedömningskriteriet ”Bostäder för äldre” gällande högteknologiska toaletter.

Eftersom markanvisning sker av färdig byggrätt enligt detaljplan kommer genomförandeavtal och köpekontrakt att träffas direkt efter fastighetsnämndens beslut om tilldelning.

När du har fyllt i ansökan om markanvisning så sparar du den och bifogar den i det elektroniska formuläret nedan. Du kan också skicka dokumentet per post till fastighetskontoret eller maila dem till fastighetskontoret@fastighet.goteborg.se

Ange alltid referensnummer vid ansökan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 80
 • Typ av bostäder Flerbostadshus, bostäder för äldre
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommersiell service 0-1600 kvm

Diarienummer

 • Diarienummer FN2723/09
 • Referensbeteckning FNAFH1/17
 • Beslut 2018-04-23

Öppen för ansökan

2017-08-29 – 2017-10-07

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.