Plan- och byggprojekt

Angered - markanvisning vid Tolereds Gård, etapp II

Området är beläget ca 1 km norr om Angereds centrum och ca 13 km nordost om Göteborgs centrum, sydost om korsningen mellan Rävebergsvägen och Rannebergsvägen.

Sydost om området ligger ett befintligt område med småskalig bostadsbebyggelse i bostadsrättsform (Trädgårdsgärdet). I nordväst och väst finns en detaljplan som tillåter verksamheter som inte är miljöstörande verksamheter (Detaljplan för verksamheter vid Rävebergsvägen).

Ett program för verksamheter och bostäder vid Rävebergsvägen har föregått detaljplanerna i området. Detta ingår i en större ambition att koppla ihop Angered Centrum och Lövgärdet
För det nu aktuella området har en detaljplan tagits fram för ca 40 småhus. Planen vann laga kraft 2012. Östra delen med ca 20 bostäder är redan markanvisad med planerad byggstart 2016.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och har lämnats tilll Tre Son förvaltning AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 19
 • Typ av bostäder Småhus
 • Upplåtelseform Äganderätt
 • Övrig information Detaljplanens formella namn: Detaljplan för bostäder vid Tolereds gård inom stadsdelarna Angered och Gårdsten i Göteborg

Diarienummer

 • Diarienummer FN2694/16
 • Referensbeteckning FNA01/16
 • Beslut 2016-08-29
 • Markanvisning lämnad till Tre Son förvaltning AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

2016-05-03 – 2016-06-09

Upplysningar lämnas av

Karin Darj

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.