Plan- och byggprojekt

Majorna - Arrendeanvisning för kajsträcka vid Röda Sten

Fastighetskontorets bedömer att flytande boendelösningar kan vara ett intressant alternativ att pröva för att åstadkomma temporära boenden i staden. Kontoret har inventerat stadens kajer från Älvsborgsbron i väster till Marieholmsbron i öster. Den plats som – ur ett markägarperspektiv - har identifierats som möjlig att prova för en större flytande boendelösning är kajsträckan vid Röda Sten.

Röda Sten ligger vid det södra fästet till Älvsborgsbron, cirka 4,5 km väster om Gustav Adolfs torg, och är ett välbesökt och uppskattat rekreationsområde för göteborgarna. Det stora behovet av temporära bostäder som finns idag, i kombination med en boendelösning av tillfällig karaktär, gör att kontoret anser att en lokalisering av en flytande boendelösning vid Röda Sten är intressant att pröva. Områdets lämplighet för ändamålet kommer att prövas i samband med förhandsbesked om bygglov.

Vad händer just nu?

Arrendeanvisningen är beslutad

Diarienummer

 • Diarienummer FN2674/16
 • Referensbeteckning FNML1/16
 • Beslut 2016-11-21

Öppen för ansökan

2016-06-06 – 2016-06-27

Upplysningar lämnas av

Malin Hagenklev

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.