Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Markanvisning för bostäder mm i kv Makrillen

Området är beläget ca 3,5 km nordost om centrala Göteborg (ca 10 min med spårvagn) i ett mycket bra kollektivtrafikläge. Området ligger mitt i den del av Gamlestaden som nu är inne i en omvandlingsfas. I väster pågår planarbeten med Gamlestads torg och Gamlestadens fabriker med syfte att möjliggöra en ny knutpunkt för kollektivtrafiken, bostäder, kontor hotell och handel. I öster pågår utbyggnad av bostäder öster om Bellevue samt planeras för ytterligare bostäder i Kviberg. En fördjupad översiktsplan för delar av Gamlestaden och Bagaregården antogs av kommunfullmäktige i september 2006.

Nu pågår detaljplanearbete som syftar till att förnya det f.d. industriområdet och kv Makrillen till en levande, sammanhängande och öppen blandstad med handel, bostäder, verksamheter, kultur mm. Ny bebyggelse ska ta tillvara och utveckla den unika karaktären i fabriksmiljöerna. Planens formella namn: Detaljplan för handel, bostäder mm inom kv Gösen och Makrillen inom stadsdelen Gamlestaden. Troligen bryts kv Makrillen ut ur detta detaljplaneområde för att hanteras vidare som ett separat detaljplaneärende.

Vad händer just nu?

Stängd för intresseanmälan - fastighetskontoret tar nu ställning till de intresseanmälningar som kommit in.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 150
 • Typ av bostäder 100 - 150 lägenheter totalt. Flerbostadshus i varierande skala och karaktär
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information Bebyggelsen skall inrymma cirka 2 000-3 000 kvm lokalytor. Inom området som markanvisas skall en förskola inrymmas. Området som markanvisas kan komma att utökas. Frågor kring markanvisningen besvaras i första hand av utvecklingsledare Lars Johansson på planeringsenheten, telefon 031-368 10 55. Övriga frågor kring projektet besvaras i första hand av projektledare Magnus Uhrberg på exploateringsavdelningen, telefon 031-368 12 30.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.