Plan- och byggprojekt

Tynnered - Markanvisning för bostäder vid f d Björkhöjdsskolan

Översiktsbild

De tidigare skolbyggnaderna vid Trollbärsvägen i Tynnered används idag som lokaler för delar av stadsdelsförvaltningen i Västra Göteborg. Byggnaderna kan tomställas och rivas när nya lokaler för stadsdelsförvaltningen färdigställs vid Opaltorget om några år.

Ett detaljplanearbete har startats för att möjliggöra bostäder på den tidigare skoltomten. Inriktningen är att komplettera området med småskaliga flerbostadshus och eventuellt till viss del småhus i form av stadsradhus i en relativt tät struktur. Planeringen omfattar även en ny förskola i kommunal regi med 5-6 avdelningar, vilken inte ingår i markanvisningen.

Planområdet ligger i gränslandet mellan de områden i nordöstra delen av Tynnered som domineras av flerbostadshus och de västra delarna som domineras av småhus. Bebyggelsemiljön närmast området karaktäriseras av dels friliggande småhus i kuperad terräng, dels av relativt låga, enhetliga flerbostadshus från 1960-talet . Den s.k. Kastanjeallén med intilliggande parkytor sträcker sig från planområdet och mot sydost.

Avstånden till Frölunda torg respektive Opaltorget är drygt 1 km. Kollektivtrafik (buss) finns inom ca 300 m.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och Seniorgården AB och Opaltorget Förvaltning AB får under två år en avgiftsfri markanvisning för bostäder.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 100
 • Typ av bostäder Småskaliga flerbostadshus och eventuellt en viss andel småhus i form av stadsradhus.
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.