Plan- och byggprojekt

Torslanda - Markanvisning för Arendal - Industriområde

Enligt gällande plan för det aktuella markområdet får en ca 50 m bred markremsa utmed Oljevägen inte bebyggas. Anledningen till planändringen är att göra det möjligt att utnyttja marken bättre än vad gällande plan tillåter genom att ta denna markremsa i anspråk. På fastigheten kommer en industri/logistikbyggnad att byggas.

Vad händer just nu?

Planen är gällande, och markanvisningsbeslutet gäller för utredning om tillstånd till bergtäkt inför iordningställande av framtida industriområde.

Fastighetsnämnden beslutade 2017-10-23 att markreservationen förlängs i ett år, till och med 2018-10-23.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.