Plan- och byggprojekt

Billdal - Markanvisning för bostäder norr om Uggledal

Ortofoto av området Bild: Stadsbyggnadskontoret

Området är beläget i Södra Askim, strax sydväst om Brottkärrsmotet, mellan det s.k. Origohuset och Uggledals by. Ny bostadsbebyggelse föreslås uppföras i kuperad och idag obebyggd naturmark med berghällar och skog.

Förutsättningarna för planeringen och exploateringen har studerats vid framtagandet av Program för Bostäder Norr om Uggledal som har varit ute på samråd vintern 2009 / 2010. Området ingår även i förslag till fördjupad översiktsplan för Södra Askim, där området kring Brottkärrsmotet redovisas som en av centrumpunkterna i Södra Askim. Den fördjupade översiktsplanen har varit utställd, men är ännu inte antagen.

Kommunen äger all mark inom området förutom en mindre del närmast Origohuset, som ingår i samma fastighet som denna byggnad.

Vad händer just nu?

Markanvisning har beslutats, se vilka bolag nedan.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 500
 • Typ av bostäder Flerbostadshus, ev småhus
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Totalt ca 500 bostäder, varav 400-450 på (idag) kommunägd mark. Huvuddelen av bebyggelsen kommer att bestå av flerbostadshus, men en mindre andel kan eventuellt bli gruppbyggda småhus.

Diarienummer

 • Diarienummer FN1522/08
 • Beslut 2010-11-22
 • Markanvisning lämnad till Familjebostäder i Göteborg AB Egnahemsbolaget AB Tornstaden AB NCC Boende Sverigehuset AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.