Plan- och byggprojekt

Kärra - Markanvisning för bostäder Väster om Kärra

Byggnadsnämnden godkände 2010-02-09 Program för bostäder m.m. väster om Kärra och lämnade samtidigt uppdrag till stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för den södra delen av programområdet. Kommunen äger här ca två tredjedelar av marken. Området utgör idag till större delen ett grönt, öppet landskap med omkringliggande skogsbeklädda höjdpartier. Söder om området ligger Böneredsåsen med öppen betesmark. Den nya bebyggelsen kommer att ansluta till den sydvästra delen av befintliga Kärra i Nordtagenevägens förlängning.

En förutsättning för utbyggnaden är att området kan få god kollektivtrafikförsörjning. Planarbetet har inletts med närmare studier av vilken sträckning som är mest lämplig för huvudvägnätet i området.

Vad händer just nu?

Beslutad markanvisning.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 500
 • Typ av bostäder I huvudsak flerbostadshus och ett mindre inslag av småhus i form av t ex stadsradhus kan bli aktuellt.
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Antalet bostäder är preliminärt.

Diarienummer

 • Diarienummer FN1182/08
 • Beslut 2012-11-29
 • Markanvisning lämnad till Bostadsbolaget Derome Mark och Bostads AB JM AB Riksbyggen Skeppsviken Fastighets AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.