Plan- och byggprojekt

Vrångö - Markanvisning för bostäder vid Djupviksvägen

Karta över det markanvisade området.

Den aktuella detaljplanen vann laga kraft 1995. Huvuddelen av den nya bostadsbebyggelse som planen medger är färdigställd sedan några år tillbaka. Bostäderna avser friliggande småhus, huvudsakligen byggda på tomter som kommunen sålt via tomtkön. För det område som nu markanvisas illustreras i planen en grupp med tio parhuslägenheter, men även annan utformning är möjlig enligt planbestämmelserna. Samtliga bostäder inklusive föreslagna småhus avses upplåtas med hyresrätt.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 10
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt
 • Preliminärt antal m2 verksamhetsyta - kommunal service 965

Diarienummer

 • Diarienummer FN1052/09
 • Beslut 2011-01-24
 • Markanvisning lämnad till Vrångö Fastigheter AB

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.