Plan- och byggprojekt

Angered - Markanvisning för bostäder vid Titteridammsvägen väster om Angereds Torg

Området ligger vid Titteridammsvägen nära Angereds Torg, ca 11 km från Göteborgs centrum. Ett detaljplanearbete för att utveckla Angereds centrum med fler bostäder samt butiks- och verksamhetslokaler pågår. Planen föreslår en ny sträckning av Titteridamsvägen där de nya bebyggelsen ska bidrar till att forma en stadsgata med tydlig koppling till torget. Planområdet består av två bostadsområden, där det södra området redan är markanvisat. Det nu aktuella området ligger i planområdets norra del. Naturområdet mellan det två bostadsområdena föreslås bibehålls som allmän platsmark.

Detaljplanen har varit ute på samråd och utställning beräknas till 4 kv 2012. Planen bedöms kunna antas av byggnadsnämnden under våren 2013.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 40
 • Typ av bostäder Markbostäder (gruppbyggda småhus) eventuellt i kombination med flerbostadshus
 • Upplåtelseform Bostadsrätt, Äganderätt
 • Övrig information Det kan bli mellan 40-90 bostäder. Området som nu är aktuellt för markanvisning ligger söder om Hästhagen och väster om Titteridammsvägen i planområdets norra del. En förstudie har visat att det kan vara lämpligt att bygga markbostäder eller markbostäder i kombination med flerbostadshus inom detta område, vilket kan ge ett tillskott av 40-90 bostäder. Lämplig bostadsbebyggelse ska utvärderas mer ingående under det fortsatta planarbetet. Frågor om markanvisningen besvaras i första hand av Lars Johansson på planeringsenheten, tel 031-368 10 55. Övriga frågor om projektet besvaras i första hand av Annika Wingfors på exploateringsavdelningen, tel 031-368 10 71.

Diarienummer

 • Diarienummer FN0918/12
 • Beslut 2012-10-29
 • Markanvisning lämnad till Skanska Nya Hem AB Veidekke Bostads AB Derome Mark och Bostads AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.