Plan- och byggprojekt

Angered - Förlängning och ändring av markanvisning vid Titteridammsvägen, Angereds Torg

Fastighetsnämnden beslutade 2008-04-21 att lämna markanvisningar på två år till Skanska Nya Hem AB, Veidekke Bostad AB, Wäst-Bygg Projektutveckling AB, Derome Mark och Bostad AB samt SBC Mark AB för bostäder vid Titteridammsvägen i Angered. Inom det markanvisade området som omfattar del av fastigheten Angered 33:1 planeras 250-400 lägenheter. Skissarbete pågår för blivande bostadskvarter. Området ingår i den detaljplan för bostäder, handel mm vid Angereds torg som även omfattar planerat närsjukhus. Då planarbetet har blivit fördröjt, framförallt till följd av utredningar beträffande lokalisering av närsjukhuset, föreslår kontoret att markanvisningarna förlängs med två år.
SBC Mark AB har tidigare i år meddelat att bolaget avvecklar verksamheten med bostadsutveckling i Göteborg, denna markanvisning har beslutats att överlämnas till Skanska Nya Hem AB.

Vad händer just nu?

Markanvisning har lämnats till de byggherrar som nämns i beskrivningen av området. Bifogat finns beslutet om markanvisning.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 400
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Övrig information 250-400 lägenheter kan rymmas inom planen i blandade upplåtelseformer.

Diarienummer

 • Diarienummer FN0522/08
 • Beslut 2010-06-14
 • Markanvisning lämnad till Derome Mark och Bostads AB Skanska Nya Hem AB Veidekke Bostads AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Annika Wingfors

Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.