Plan- och byggprojekt

Backa - Markanvisning för Stora Arödsgatan

I området vid Stora Arödsgatan planeras 90 bostäder varav åtta ska fördelas via den kommunala tomtkön. Fastighetsnämnden lämnade 2005-03-14 en tvåårig markanvisning till Göteborgs Egnahems AB (EHAB) för byggande av bostäderna vid Stora Arödsgatan. Då planarbetet drog ut på tiden förlängdes markanvisningen 2007-03-14 med två år. Detaljplanen antogs i byggnadsnämnden 2009-01-27 och blev överklagad. Markanvisningen förlängdes därför med ett år 2009-03-17 och med ytterligare ett år 2010-03-22. Med anledning av att detaljplanen fortfarande är överklagad och antagandet ej har vunnit laga kraft föreslår kontoret att markanvisningen för Stora Arödsgatan förlängs med ett år.

Vad händer just nu?

Detaljplanen är överklagad och markanvisningarna är förlängda enligt beslut från fastighetsnämnden. Klicka på länk till planärende nedan så hittar du handlingarna till höger i e-tjänsten Plan&Byggprojekt.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 90

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning.

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.