Plan- och byggprojekt

Lunden - Markanvisning för bostäder vid Ulfsparregatan

Området är beläget i stadsdelen Lunden ca 2 km från centrala Göteborg, precis öster om Ulfsparregatan. Den yta som avses tas i anspråk är en del av ett idag bostadsnära grönområde, planlagt för park- och gaturmark. Grönområdets funktion ska upprätthållas även om det byggs bostäder i området varför tillgängligheten till området måste vara fortsatt god. Det allmänna gångstråk som förbinder Ulfsparregatan med Lilla Kärralundsgatan ska t ex finnas kvar. Likaså ska området uppe på berget med lekplats och utsiktspunkt bevaras.

I programarbetet har två förslag på möjlig bebyggelseutveckling presenterats. Dels punkthus som terränganpassas och klättrar upp på berget . I detta förslag möjliggörs fortsatt en tydlig kontakt mellan Ulfsparregatan och grönområdet. Dels lammellhus med långsidorna utmed Ulfsparregatan. Denna struktur knyter an till 40-talsbebyggelsen på andra sidan gatan och ger en annan upplevelse av gaturummet.

Parkering, oavsett förslag, löses på fastigheten i källare eller entréplan. Då området är bullerstört kommer det troligen att krävas bostäder med tyst sida.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och markanvisning är lämnad till Tornstaden AB och Wallenstam Bostads AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 100
 • Typ av bostäder Flerbostadshus som lameller eller punkthus om 5-8 våningar.
 • Upplåtelseform Hyresrätt, Bostadsrätt
 • Övrig information 50 lägenheter med bostadsrätt och 50 lägenheter med hyresrätt.

Diarienummer

Öppen för ansökan

Stängt för intresseanmälan

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.