Plan- och byggprojekt

Lundby - Markanvisning för bostäder sydost om Lundby Kyrkby

Fastighetsnämnden anordnade under 2005 en allmän markanvisningstävling med temat byggande för en hållbar utveckling. Syftet med planen äratt möjliggöra
genomförandet av det vinnande tävlingsförslaget inom tävlingsområdet vid Stålhandskegatan och Åbogårdsgatan. Förslaget innehåller efter viss bearbetning ca 80 lägenheter i 5 punkthus med 4-5 våningaroch flertalet parkeringsplatser under mark. Förslagets ”miljöanpassning” innebär bla sedumtak och solfångare på bostadshusen, växthus och dagvattendamm samt en utvecklad avfallshantering med källsortering, återvinning och hushållskompost.

Vad händer just nu?

Färdigställt 2011.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 105
 • Typ av bostäder Flerbostadshus
 • Upplåtelseform Hyresrätt

Diarienummer

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Upplysningar lämnas av

Charlotta Cedergren

Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.