Plan- och byggprojekt

Sandarna - Sven Brolids väg, Studentbostäder och förskola

Här ligger området

Referensnumret för denna markanvisning är ML1 och ska anges vid intresseanmälan.

Området ligger i Sandarna, ca 4 km väster om Göteborgs centrum. Platsen gränsar till Västra Kyrkogården och Sandarnas industriområde, och utgörs av en bergssluttning i den norra och nordöstra kanten av ett kuperat naturmarksområde.

Ett förslag till bebyggelse i sex våningar, delvis i soutteräng, har tagits fram. Förslaget visar att bebyggelsen kan inrymma ca 260 studentbostäder samt en förskola med 8 avdelningar integrerad i byggnaden/ byggnaderna. Förskolan föreslås läggas på plan 3, med utgång till lekytor inom naturmarken i sydväst. Skalan på bebyggelsen överenstämmer med den i ett pågående studentbostadsprojekt omedelbart norr om den föreslagna platsen (Studentbostäder vid Fridhemsgatan).

Bilparkering föreslås dels ske i garage i entréplan, dels som gatuparkering. Studentbostäder genererar ett relativt begränsat behov av bilparkeringsplatser, men ett stort behov av platser för cykelparkering.

Området har förhållandevis god kollektivtrafik. Avståndet till närmaste spårvägshållplats (hållplats Sandarna) är ca 200 m. Vid hållplats Kungsten på ett avstånd av ca 500 m västerut stannar utöver spårväg även ett tiotal busslinjer.

Närområdet i Sandarna och Kungsladugård erbjuder viss kommersiell service i form av butiker, restauranger m.m.

Byggnadsnämnden har lämnat uppdrag om att påbörja detaljplanearbete (då benämnt förskola och studentbostäder vid Varholmsgatan).

Vad händer just nu?

Markanvisningen är nu beslutad och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder har fått en två år avgiftsfri markanvisning för studentbostäder.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 260
 • Typ av bostäder Studentbostäder
 • Upplåtelseform Hyresrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN000/14
 • Referensbeteckning ML1
 • Beslut 2014-09-01

Öppen för ansökan

Markanvisningen är beslutad

Upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Utvecklingsledare
Fastighetskontoret

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen och bifogar den sedan under rubriken "Lämna ansökan om markanvisning" till vänster på sidan tillsammans med övriga handlingar som ni ombetts lämna in. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.