Plan- och byggprojekt

Centrala Göteborg - Spårväg Skeppsbron

Illustration spårväg Skeppsbron, Erséus Arkitekter

Nu finns ett färdigt förslag för den första delen i utvecklingen av Skeppsbron.

Detaljplanen ingår i ett större stadsutvecklingsprojekt för hela Skeppsbroområdet, samråd för detaljplan för projektet som helhet genomfördes hösten 2009. Planen har därefter delats upp i två delar, varav den detaljplan som omfattar Stora Badhusgatan, Stenpiren, Skeppsbroplatsen och knutpunkten nu är föremål för utställning.

Syftet är för aktuell detaljplan att skapa en attraktiv och väl fungerande gata för gående, cyklister, kollektivtrafik och fordonstrafik genom området, samt en attraktiv och väl fungerande knutpunkt och terminalbyggnad.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2012-06-20). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5130.

[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[11.956574158080532,57.70469594614429]},"properties":{"id":"BN0739/10","name":"Centrala Göteborg - Spårväg Skeppsbron","address":"","preamble":"","header":"Centrala Göteborg - Spårväg Skeppsbron","body":"Plan - laga kraft. ","url":"https://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk:gbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0739/10","category":{"id":"117","label":"Planer"}}}]

Diarienummer

 • Diarienummer SBK BN0739/10
 • Diarienummer FK FN0248/09
 • Planens formella namn Detaljplan för Spårväg Skeppsbron inom stadsdelen Inom Vallgraven

Kontaktuppgifter

Kundservice

Stadsbyggnadsförvaltningen
 • Telefon 031-368 19 60
 • E-post kundservice@stadsbyggnad.goteborg.se

Länk till projektet

Prenumerera på uppdateringar

Du kan prenumerera på uppdateringar för detta projekt. Information om hur du prenumererar på uppdateringar.

Status och handlingar

 1. Startskede

 2. Plan - utställning

  När det slutliga planförslaget är klart visas det under fyra veckor på stadsbyggnadskontoret. Du som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta skriftligen senast under utställningsskedet, annars kan du förlora rätten att överklaga förslaget.

 3. Plan - inför antagande

  Efter utställningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går det till byggnadsnämnden för antagande. Större planer som till exempel översiktsplanen för Göteborg godkänns av nämnden och skickas sedan till kommunfullmäktige för antagande.

 4. Plan - överklagad

  Planen är för närvarande överklagad.

 5. Plan - laga kraft

  Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.