Plan- och byggprojekt

Masthugget - Järnvågsgatan

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Masthugget.

Syftet med detaljplanen är att bidra till stadens rumsliga och sociala integration. Det blir en ny stadsdel med hög täthet vars karaktär och identitet bygger på tre stråk; stråket längs älven, stråket som förlänger Linnégatan ner till vattnet och stråket som förlänger Nya Alléns grönstråk vidare västerut. Högre byggnader är placerade i de inre östra delarna och sedan trappar bebyggelsen ner ut mot kajen och västerut längs Första Långgatan. Förslaget innebär cirka 1200 lägenheter samt tillkommande handel, kontor och verksamheter.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft den 1 mars 2019, det betyder att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5435.

Karta

Status och handlingar

  1. Genomförandestudie

    En genomförandestudie görs för att definiera innehåll, kostnader och förutsättningar innan byggstart.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0402/13
Diarienummer FK
FN4517/13
Planens formella namn
Detaljplan för Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    Planerad utbyggnadstid 2017-2026

Handläggare

Markägare

Göteborgs Kommun och privata markägare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området