Plan- och byggprojekt

Styrsö - Bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Syftet med detaljplanen är att inom fastigheten Styrsö 2:523 möjliggöra byggrätt för ett flerbostadshus i 1-1,5 plan med mindre lägenheter och utrymme för teknisk anläggning för telekommunikation.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och se vad som eventuellt måste göras utifrån dessa. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0395/13
Diarienummer FK
FN4023/18
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och teknisk anläggning vid Styrsö Tångenväg inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat