Plan- och byggprojekt

Torslanda - Ändring av detaljplan för Torslandaskolan

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Torslanda.

Åtgärder som föreslås är en utbyggnad för nya utbildningslokaler för Torslandaskolan. Önskemålet är att öka byggnadshöjden för att kunna uppföra nya och högre skolbyggnader.

Lämna synpunkter

Just nu befinner sig planen i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Förlängd samrådstid
Det har visat sig att inbjudan till samråd inte nått fram till samtliga sakägare. Detta innebär att samrådstiden förlängts till den 15 november.

Samråds- och informationsmöte
Välkommen på samråds- och informationsmöte tisdagen den 24 september klockan 18.00-19.30 i kulturhuset Vingen, lokal Tärnan, Amhults Torg 7

Synpunkter kan lämnas senast 2019-11-15

Förslaget visas på:
- Stadsbyggnadskontoret Köpmansgatan 20
- Torslanda bibliotek Amhults Torg 7

Lämna synpunkter

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - samråd

    Under planskedet upprättas en samrådshandling. När denna är klar genomförs ett plansamråd, som kan vara i form av ett möte. Om Samrådshandling skickas ut till berörda är samrådstiden minst två veckor. Det är vanligast att det först efter granskningsskedet upprättas ett utlåtande, där synpunkter från både granskning och samråd sammanfattas och kommenteras.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0393/17
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan 3301, för Torslandaskolan (Hembygdsgatan) inom stadsdelen Torslanda

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad