Plan- och byggprojekt

Guldheden - Bostäder vid Syster Estrids gata

SDN Centrum. Stadsdel Guldheden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utbyggnad av cirka 50 bostäder i form av hyresrätter ovanpå befintligt parkeringsdäck utmed Syster Estrids gata. Planförslaget innebär att befintligt p-garage översta plan byggs in och att tre 7-våningshus för bostäder byggs ovanpå. Begränsad del av naturområdet direkt öster om parkeringsfastigheten tas i anspråk som kvartersmark.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2016-02-19. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5262.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
66 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0558/12
Diarienummer FK
FN0523/14
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Syster Estrids gata inom stadsdelen Guldheden i Göteborg

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018
    Projektavslut
    2020

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Guldheden 48:2 och 754:6 ägs av Bostadsbolaget AB, resterande mark ägs av kommunen.