Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Bostäder mm i kv Makrillen

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Förslaget till detaljplan för Handel, bostäder mm inom kv Gösen och Makrillen var ute på samråd under sommaren 2012. Efter samrådet delades planförslaget och kvarteret Makrillen norr om Artillerigatan är nu en egen detaljplan.

Detaljplanen skapar förutsättningar för bostadsbebyggelse med service i bottenvåningar, samt en förskola med 4-5 avdelningar närmast grönområdet i öster.

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår. Planen vann laga kraft 2015-11-04. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5245.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0544/12
Diarienummer FK
FN1312/09

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området