Plan- och byggprojekt

Bergsjön - Bostäder och förskola vid Merkuriusgatan (BoStad2021)

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Bergsjön.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ca 300 lägenheter samt en förskola vid Merkuriusgatan och Tellusgatan i Bergsjön. Detaljplanen omfattar flerbostadshus (hyresrätter) på Familjebostäders fastighet (Bergsjön 767:279) där tidigare parkeringsgarage låg. Övrig mark inom planområdet är kommunal och området har markanvisats. Egnahemsbolaget planerar för äganderätter/bostadsrätter och HP boendeutveckling planerar för bostadsrätter i flerbostadshus i samarbete med UBAB (Ulricehamns betong AB).

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande av bostäder pågår. Trafikkontorets arbeten startade 2018. Den befintliga Merkuriusgatan breddas upp för att möjliggöra för byggtrafik i första stadiet för att på sikt få en stadsmässig karaktär med fina gator. Även Tellusgatan breddas och utformas för att bli mer stadsmässig. Vi bygger en ny gångväg ner till Tellusgatan. Det kommer att vara begränsad framkomlighet under arbetsperioden.

Trafikkontoret beräknas vara klar med den första etappen 2019 och etapp två 2021. .

Planen vann laga kraft 2017-12-15, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5401.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för 307 hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0516/14
Diarienummer FK
FN5221/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och förskola vid Merkuriusgatan inom stadsdelen Bergsjön.

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2017-12-31
    Projektavslut
    2020

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Familjebostäder och Göteborgs Stad